Vedtægter


§ 1 Foreningens navn er Glejbjerg Antenneforening, og dens hjemsted er 6752 Glejbjerg.

§ 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg, så medlemmerne kan: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og tv-kanaler b) udbyde internetydelser, c) udbyde andre ydelser, som lader sig tilbyde over antenneanlæg. Stk. 2 Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved overdragelse af udbuddet tredjemand i en periode på maksimalt 3 år. Stk. 3 Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

MEDLEMMERNE:
§ 3 Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den ejendom, der er tilsluttet antenneanlægget. Stk. 2 Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet antenneanlægget, eller som faktisk er tilsluttet, er pligtige at være medlem af foreningen. Stk.3 Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan blive tilsluttet antenneanlægget mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at tilslutning kan ske umiddelbart, uden udbygning af anlægget, og mod der oprettes en tilslutningskontrakt. Stk. 4 Såfremt tilslutning ikke er muligt uden udbygning af anlægget, undersøger foreningen mulighederne for nødvendig udbygning, idet alle udgifter i den forbindelse, betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Stk. 5 Udgifter i forbindelse med tilslutning ved byggemodning, bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4 Medlemmerne er pligtige at betale et bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. Stk. 2 I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget. Stk. 3 Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år af bestyrelsen for det kommende regnskabsår. Stk. 4 Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelsen finder sted. Stk. 5 Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren skal i gidet fald dokumentere nødvendig tilladelse fra ejeren. Stk. 6 Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse jf. stk. 1.

§ 5 I tillæg til det i § 4, stk. 1 og stk. 2 nævnte bidrag (kontingent), er den enkelte tilsluttede husstand pligtig at betale for de ydelser (tv, radio, internetydelser m.v.) husstanden har valgt at modtage. Stk. 2 I tillæg til det i § 4, stk. 1 og stk. 2 nævnte bidrag (kontingent), er den enkelte tilsluttede husstand pligtig at betale for ophavsretlige vederlag, der følger af gældende lovgivning.

§ 6 Medlemmerne er pligtige at tåle vederlagsfrit, at fx kabler, forstærkere, standere m.v. placeres ved eller på deres ejendom. Stk. 2 Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre fx kabler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom. Stk. 3 Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen. Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3 gælder også efter evt. udmeldelse.

§ 7 Foreningens ydelser kan leveres i henhold til gældende leveringsbetingelser. Disse skal i givet fald gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside, på info-kanal og/eller tekst-tv.

§ 8 Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand. Stk. 3 Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue. Stk. 4 Ved udmeldelse er medlemmet pligtig at betale sin forholdsmæssige andel af foreningens eventuelle nettogæld, opgjort på datoen for regnskabsåret udløb. Beløbet forfalder til betaling 1 måned efter den generalforsamling, hvor regnskabet godkendes.

GENERALFORSAMLING:
§ 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned i Glejbjerg. Stk. 2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 hverdages varsel i en lokal avis med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt. Stk. 3 Drives en informationskanal eller hjemmeside, skal indkaldelsen bringes på denne med samme varsel, sammen med oplysning om hvor og hvornår regnskab og budget er fremlagt. Stk. 4 Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives i informationskanalen eller hjemmeside, hvis foreningen driver en sådanne. Stk. 5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende syv punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om det forløbne til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af kritisk revisor. 7. Eventuelt Stk. 6 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen afvikles. Stk. 7 Fristen for indsendelse af forslag skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen generalforsamling og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det med tydelig angivelse af dagsorden. Stk. 2 Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) hverdage og den skal afholdes senest 30 hverdage efter, at en begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne er modtaget. Stk. 3 Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 12 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Stemmeafgivelse skal ske skriftligt, såfremt et medlem ønsker det. Stk. 2 Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning tæller for et medlem og har således 1 stemme. Stk. 3 I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand. Stk. 4 Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde. Stk. 5 Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Stk. 6 Bestyrelsen sørger for, at der skrives referat af generalforsamlingen.

LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE:
§ 13 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan findested. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode. Stk. 4 Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes. Stk. 5 Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgå af årsregnskabet og indgår i generalforsamlingens godkendelse af dette. Stk. 6 Bestyrelsen holder møder så ofte, som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 14 Foreningen forpligtes i forhold, ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formande n eller næstformanden jf. dog stk. 2. Stk. 2 Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal forelægges en generalforsamling. Stk. 3 Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, hvor foreningen pålægges at betale et beløb, når aftalen ophører. Stk. 4 Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til alle moderniseringer og udvidelser af antenneanlægget. Stk. 5 Der kan meddeles enkeltpersoner prokura

§ 15 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Stk. 2 Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra de ydelser der leveres via foreningens antenneanlæg. Stk. 3 Erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmerne er udelukket, med mindre der er tale om strafbare forhold.

REGNSKAB OG ØKONOMI:
§ 16 Foreningens regnskabsår er fra 1/9 til 31/8. Stk. 2 Regnskabet kan revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder i givet fald sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Stk. 3 Regnskabet gennemgås tillige af 1 generalforsamlingsvalgte kritisk revisorer. Denne vælges for to år, suppleanten vælges for et år. RESTANCER:

§ 17 Hvis et medlem ikke har indbetalt et skyldigt beløb efter påkrav, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade tilslutningen afbryde. Stk. 2 Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der følger af den manglende indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og for gentilkobling af tilslutningen. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter faste tariffer herfor

§ 18 Antenneanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder.


FRAFLYTNING:
§ 19 Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem. Stk. 2 Hvis det tidligere medlem er i restance, vil forsyning først ske, når alle omkostninger i forbindelse med restancen er betalt jvf. § 17, stk. 3. Stk. 3 Det er den tilflyttendes ansvar at meddele skiftet til foreningen. Stk. 4 Fraflyttere kan ikke medtage nogen del af tilslutningen, jvf. § 3, stk. 1, da den følger ejendommen.

VEDLIGEHOLDELSE OG FORSIKRING:
§ 20 Bestyrelsen sørger for, at antenneanlægget holdes ved lige, og at serviceudbyderen er tilsluttet AFO - Aftalen på fællesantenneområdet. Stk. 2 Bestyrelsen søger for, at antenneanlægget forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21 Medlemmerne må ikke selv foretage indgreb eller ændringer af anlægget, eller få andre til det, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18. Stk. 2 Medlemmerne må heller ikke tilkoble komponenter eller apparater, som forstyrrer antenneanlægget. Stk. 3 Bestyrelsen kan i de i stk. 1 og stk. 2 nævnte tilfælde eller i tilfælde af misbrug af anlægget straks afbryde forbindelsen.

§ 22 Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens antenneanlæg og medlemmernes installationer på ejendommen med henblik på kontrol af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom. Stk. 2 Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 23 Medlemmer stiller vederlagsfrit den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed. Stk. 2 Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne på medlemmernes ejendom.

VEDLIGEHOLDELSE OG TEKNISK INSTALLATION:
§ 24 Kun en af bestyrelsen godkendt installatør må foretage reparationer på anlægget. Dette gælder alle dele af anlægget og alle former for reparationer af anlægget. Stk. 2 Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes i overensstemmelse med AFOs vejledende, tekniske retningslinjer. Stk. 3 Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet, AFO. UDVIDELSER:

§ 25 Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel. Stk. 2 Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt den holder sig indenfor rammerne af generalforsamlingsbeslutninger. Stk. 3 Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Stk. 4 Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser. Programvalg skal ske ved urafstemning. Stk. 5 Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, herunder bl.a. entydig afklaring af ejerskab til infrastruktur. Der skal optages et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR:
§ 26 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Stk. 2 Opløsning af foreningen kræver, at 3/4 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. Stk. 3 Vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal. Stk. 4 Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom.

Glejbjerg Antenneforening

Borgergade 94
6752 Glejbjerg
Tlf.: 20 23 74 44
Kontakt: Klik her
Cookies